Spinner 4 Cánh

Spinner 4 cánh không thông dụng lắm nhưng đôi khi cũng được sử dụng trong một số thiết kế đặc biệt.