Vòng Bi Sứ Full Ceramic

Vòng bi sứ full ceramic là vòng bi có vòng ngoài và các viên bi bên trong đều làm bằng sứ. Vòng bi sứ có ưu điểm là ít cần bảo trì, hiệu suất cao nhưng giá thành rất cao.

Xem bài viết so sánh các loại vòng bi spinner.