Product Tag - Steampunk Spinner

Steampunk Team là tác giả của những thiết kế spinner kinh điển, tiểu biểu là spinner với 3 cánh tròn. Thiết kế này đang được sử dụng cho Tri-Wing Spinner.